آینه ها اجزایی کوچک در خودروها می باشند اما دارای نقش زیادی می باشند.رانندگی کردن بدون توجه به محیط اطراف امکان ندارد.رانندگی بدون آینه باعث تصادف و جریمه می شود.وجود آیینه در خودرو باعث می شود تا نسبت به محیط اطراف خود آگاهی بیشتری داشته باشد و براساس اتفاق هایی که در اطراف آن ها رخ می دهد مسیر درست را تشخیص دهند و سبقت بگیرند و ترمز کنند.