قاب ایربگ بر روی داشبورد و فرمان نصب می گردد و با نوشته SRS که بر روی آن حک شده است مشخص می گردد. و دارای یک شیار در وسط قاب می باشد که در صورت عملکرد کیسه هوا این قاب از وسط شکسته میشود تا کیسه هوا به راحتی به بیرون از محفظه خود هدایت شود و بعد از عملکرد ایربگ این قطعه باید تعویض گردد.