این قطعه از قطعات داخلی خودرو مباشد که برای جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به چشم راننده و سر نشین استفاده میشود تا راننده با استفاده از آفتابگیر خودرو از کم شدن بینایی خود هنگام رانندگی جلوگیری کند.

منوی اصلی