لوله های هوا وظیفه رساندن هوا به هواکش خودرو و تضمین ورودی هوا به قسمت های مخلف خودرو را دارند به طوری می توان لوله های هوا را ریه های قلب خودرو هواکش توصیف کرد پس حتما توصیه می شود هوای خودرو و قلب خودرو را داشته باشید.