این قطعه که جزو قطعات داخلی خودرو است و روی کنسول فابریک خودرو نصب میشود قطعه ای است که به کمک آن میتوان دنده خودرو را تعویض کرد. شما میتوانید فابریک قطعه سر دسته دنده و متعلقات خودروی مورد نظر خود را از طریق وبسایت فابریک پارت تهیه و استفاده کنید.