خطر عقب و متعلقات : چراغ های خطر وظیفه دارند که در شرایط خاص مثل نور کم، بارندگی، تاریکی، مه، تغییر در حالت و حرکت خودرو و…، به دیگران این پیام را منتقل کند که این خودرو در چه موقعیتی حضور دارد. چراغ‌های خطر روی بدنه و عقب خودرو نصب می‌شود.