سر دستده دنده : اگر قصد تغییبر تا تعویض سردسته دنده فابریک خودروی خود را دارید و علاقه به جایگزین کردن طرح های اسپرت به جای سر دسته دنده فابریک را دارید میتوانید انواع سر دسته دنده اسپرت خودرو را از وبسایت فابریک پارت تهیه کنید.