غربیلک فرمان : اولین تجهیز سیستم فرمان غربیلک است که چرخش آن توسط راننده، جهت حرکت خودرو را مشخص می‌کند. غربیلک یا همان چرخ فرمان امکان در دست گرفتن مسیر حرکت اتومبیل را به شما می دهد که تنظیم بودن وعدم لرزش آن موضوع حائز اهمیتی محسوب می شود. غربیلک فرمان حیاتی ترین قطعه برای هدایت خودرو است که در دست داشتن کنترل این قطعه باعث بروز کمتر حوادث رانندگی است.