ابزار مفیدی است که به شما کمک می کند فرآیند کنترل سطح روغن موتور خودرو را به سادگی و سریع انجام دهید. تمامی موتورهای احتراق داخلی دارای میله روغن موتور هستند و همچنین شامل موتورهای دیزلی نیز می شود. گیج روغن یک میله فلزی صاف و بلند برای اندازه گیری سطح روغن در موتور خودرو است.

منوی اصلی