خودروی شما شامل بسیار زیادی از مایعات و بخار است و جابجایی این مایعات و بخارها از طریق شیلنگ صورت می گیرد.تقریباً هر یک از شیلنگ های خودرو برای یک هدف منحصر به فرد طراحی شده اند و با قطعات دیگر قابل تعویض نیستند. انتقال هرنوع مایع خودرو شما به نوع خاصی از شیلنگ نیاز دارد. فشار مایع مخلوط شده با انواع رسوبات که در شیلنگ جریان می یابد.

منوی اصلی