کمک فنر بخشی از سیستم تعلیق در خودرو است و نقش آن کاهش نیروی ضربه هایی است که در هنگام حرکت در مناطق ناهموار و دست اندازها و چاله هایی که در سطح جاده وجود دارد به خودرو وارد می شود و ثبات حرکت خودرو به ویژه افزایش می یابد.

منوی اصلی