این ترمزهای درب که به نوعی جک‌های درب خودرو هستند، از باز شدن بیش از حد درب ها و یا به یکباره باز شدن آن ها جلوگیری می‌کنند. این مساله در سرازیری های تند که کنترل باز شدن درب خودرو مشکل است و ممکن است به راحتی باز شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

منوی اصلی